O potrzebie dobrze przemyślanego programu wychowawczego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawcza może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów. Kim będą w przyszłości, jak sobie poradzą z wyzwaniami, które postawi przed nimi coraz szybciej modernizujące się otoczenie, czy będą potrafili skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty, tworzyć dobrze prosperujące zespoły, kreatywnie rozwiązywać problemy i wreszcie – doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia? Czy będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania?  I wreszcie, czy będą umieli rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować w relacjach interpersonalnych? Rozwój osobisty to proces, któremu możemy nadać odpowiedni kształt, prowadząc uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji. Nowatorskie metody prowadzenia zajęć w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy jak również zespół wykwalifikowanych trenerów-praktyków oraz ciekawe programy profilaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i poszczególnych grup wiekowych uczestników gwarantują zadowolenie z oferowanych przez Nasza firmę usług. Wierzymy, że nasza oferta sprosta Państwa oczekiwaniom oraz dziękujemy za okazane zainteresowanie

1. Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

Proponujemy Państwu świeże podejście, nowe ćwiczenia przyciągające uwagę uczestników. To praca na postawach i wartościach – wykorzystujemy doświadczanie, eksperymentowanie, elementy humoru i zabawy. W trakcie prezentacji wykorzystujemy elementy wizualizacji, prezentacji, burzy mózgów, analizy przypadków, dyskusji moderowanej, omówienia i pracy indywidualnej uczestników.  U podstaw naszej koncepcji leży przekonanie, iż każda młoda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje, dotyczące swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada wystarczającą wiedzę o sobie i własnych dążeniach. Zaplanowany program ma charakter edukacyjno – rozwojowy. Tematyka i forma spotkań jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników oraz oczekiwań placówki. Główną zasadą programu jest praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron. Analiza sytuacji konfliktowych pomaga poszerzyć samoświadomości w zakresie tematu – co w moim postępowaniu może krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest czymś nie akceptowalnym społecznie.

METODY AKTYWIZUJĄCE: Wizualizacja, dyskusja moderowana, burza mózgów, metoda sytuacyjna, ćwiczenia warsztatowe z elementami dramy, praca indywidualna , omówienia.

CEL GŁÓWNY SPOTKANIA: Zminimalizowanie występowania zachowań agresywnych u uczestników.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nabycie wiedzy o mechanizmach zachowań agresywnych.
 2. Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z uczuciem złości.
 3. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć nieprzyjemnych (złość, żal, smutek).
 4. Wprowadzenie alternatywnych, nie opartych na agresji norm zachowania się w grupie.
 5. Poszerzenie kompetencji interpersonalnych tj. efektywna komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.
 6. Umożliwienie uczestnikom budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

PROBLEMATYKA:

 1. Wprowadzenie do tematu zachowań agresywnych.
 2. Komunikacja werbalna, niewerbalna.
 3. Wyrażanie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych.
 4. Stres i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nim.
 5. Przyczyny zachowań agresywnych – ich podłoże.
 6. Przemoc i jej skutki.
 7. Agresja z punktu widzenia osoby trzeciej + pokazy fragmentów filmów.
 8. Poczucie własnej wartości – moje mocne strony.

2. Czarodziejskie okno.

Program autorski, który jest odpowiedzią na naglącą potrzebę reagowania na narastający problem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i Internetu, a co za tym idzie ponoszenia szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych, mogących również prowadzić do uzależnienia. Jego zadaniem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem, kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie, umożliwienie rozpoznania problemu nadmiernego spędzania czasu przed monitorem osobom, które w sposób niebezpieczny dla zdrowia i funkcjonowania emocjonalnego korzystają z komputera, ochrona przed atakiem wirusowym oraz kradzieżą haseł i danych z naszego komputera, jak przeciwdziałać i jak bronić się przed cyberprzemocą oraz nabywanie umiejętności instalowania systemów operacyjnych, usprawniania działania komputera oraz zabezpieczenia go przed atakami z sieci. Autorami programu są Alicja Giezek i Hubert Giezek.

Odbiorcy programu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ( 11-15 lat)

Czas trwania zajęć 3 godziny lekcyjne

3. Cyberprzemoc  czyli rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata.

Proponujemy Państwu praktyczny warsztat dla uczniów, mający na celu zapoznanie ich z różnymi formami przemocy w sieci. Zarówno forma spotkania jak i prezentowane ćwiczenia dostosowane są zawsze do wieku uczestników. Podczas spotkania trener, przy użyciu różnego rodzaju metod aktywizujących – np. prezentacji filmów, dyskusji sytuacyjnych i scenek, burzy mózgów i dyskusji moderowanej – podejmie w przystępny i ciekawy sposób temat środków masowego
przekazu czyli Internetu i telefonu komórkowego oraz zagrożeń i korzyści płynących z ich użytkowania. Omówione zostaną popularne zjawiska takie jak na przykład akty przemocy słownej za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku. Uczniowie zostaną uświadomieni jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej anonimowości. Trener wyposaży uczestników w wiedzę niezbędną do tego aby odpowiednio reagować w trudnych sytuacjach oraz nauczy ich zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać aby samemu nie paść ofiarą cyberprzemocy.

PODSTAWOWA PROBLEMATYKA SPOTKANIA:

 1. Zastosowanie Internetu i telefonów komórkowych
 2. Stosowanie przemocy jako formy krzywdzenia i jej konsekwencje.
 3. Role sprawcy.
 4. Straty, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy.
 5. Jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy.
 6. Jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań.
 7. Jak powinna zachowań się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy.
 8. Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.
 9. Świadek sytuacji trudnych.
 10. Jak należy reagować na podejrzane pytania w sieci

PODSTAWOWE CELE SPOTKANIA:

 1. Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia o reklamach, mediach, niebezpieczeństwa
  pokazywania swoich danych w Internecie.
 2. Ćwiczenie kreatywności i umiejętności porozumiewania się.
 3. Poszerzenie wiedzy uczestników dot. przemocy występującej w życiu społecznym pod różnymi postaciami (przemoc fizyczna, psychiczna)
 4. Poznanie ról w jakie wchodzi sprawca stosując przemoc.
 5. Poznanie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy.
 6. Powiązanie ludzkich potrzeb z prawami człowieka.

Pamiętajmy, że Internet jest tylko narzędziem i to w dużej mierze od nas zależy w jaki sposób będzie z niego korzystać młodzież oraz my sami .Rolą szkoły jest w tym wypadku dostarczenie rzetelnych i jasnych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci. Jako doskonałe uzupełnienie skutecznej profilaktyki proponujemy dodatkowo szkolenia dla nauczycieli oraz pogadanki dla rodziców.

4. Uzależnienia od alkoholu i nikotyny

METODY AKTYWIZUJĄCE: Burza mózgów, dyskusja moderowana, metoda sytuacyjna – scenki, omówienia, wizualizacje, ćwiczenia warsztatowe.

Naszym zadaniem jest wyposażyć dzieci i młodzież w rzetelną wiedzę dot. problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, lecz nie tylko. Przedstawiony program pozwoli podnieść świadomość uczestników dotyczącą zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. Działania profilaktyczne (zapobiegawcze lub korekcyjne) wspomagają uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, obniżają prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych ze względu na poszerzenie wiedzy dot. przyczyn sięgania po używki, ich atrakcyjności oraz realnych konsekwencji ich zażywania. Stosujemy wizualizacje, studium prawdziwych przypadków, burze mózgów by zobrazować uczestnikom zamknięte koło w jakie wpada osoba uzależniona.

CEL SPOTKANIA:

 1. Rozumienie pojęcia „środki psychoaktywne” oraz poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń
  związanych z inicjacja i zażywaniem alkoholu.
 2. Poznanie wpływu alkoholu na organizm człowieka.
 3. Poszerzenie wiedzy dot. faz wchodzenia w uzależnienie oraz zmiany tolerancji organizmu
  na substancje psychoaktywne.
 4. Poznanie konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.
 5. Poszerzenie wiedzy dot. choroby – jej objawów, konsekwencji dla osoby chorej i bliskich.

PROBLEMATYKA:

 1. Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 2. Wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu
  podatności na alkohol w zależności od płci,
 3. Przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji
  psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 4. Wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 5. Fakty i mity dot. uzależnień.

5. PIERWSZA POMOC  + Warsztaty profilaktyczne

I – Część teoretyczna (45 minut) – prowadzona przez psychologa/psychoterapeutę

Wpływ używek na zdrowie człowieka. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom przedawkowania środków psychoaktywnych i innych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia.

II – Część praktyczna (45 minut) – prowadzona przez specjalistę medycyny ratunkowej/ratownika – Uczniowie podczas tej części udzielają pierwszej pomocy według wskazówek instruktora. (Postępowanie krok po kroku w przypadku pomocy osobie nieprzytomnej, nieoddychającej, Prawidłowe zachowanie się w sytuacji zagrożenia życia)

Czas trwania warsztatu – 90 minut

Grupa na warsztacie – maksymalnie do 30 uczniów

6. Smaki życia – czyli debata o dopalaczach

Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Jest to program profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Zaletą programu jest jego elastyczność i prostota zastosowania.

Czas trwania: 2h dydaktyczne dla jednej grupy (90 min)

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolne

7. Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym energy drinki)

Warsztat profilaktyczny dotyczący szkodliwości używek takich jak narkotyki, dopalacze oraz inne środki psychoaktywne w tym także energy drinki. Warsztat ukazuje dzieciom i młodzieży zagrożenia jakim są narkotyki i dopalacze. Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem obalane są mity a przedstawiane fakty dotyczące przedmiotowych substancji. Warsztaty adresowane do młodzieży w wieku podstawowym oraz ponadpodstawowym.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży:

– prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Cele programu:

 1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych.
 2. Ukazanie fałszywego wizerunku dopalaczy promowanego przez dilerów.

Tematyka zajęć dla młodzieży:

 1. Czym jest uzależnienie ?
 2. Kto uzależnia się od środków psychoaktywnych?
 3. Czym są dopalacze? – znaczenie słowa, definicje
 4. Specyfika uzależnienia.
 5. Tolerancja organizmu na substancję.
 6. Co zmusza osobę uzależnioną do robienia tego czego nie chce?
 7. Współuzależnienie – czy problem istnieje?

8. Zdrowe odżywianie

Podczas zajęć, trwających 45 lub 90 minut, nasz specjalista opowie dzieciom w przystępny sposób o zdrowy odżywianiu. Warsztaty prowadzone są w formie zabaw i pogadanek dla dzieci podczas których w łatwy i przyjemny sposób przekazywana jest wiedza na temat zdrowego żywienia. Celem warsztatów jest kreowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz wyrobienie chęci sięgania po zdrową i ekologiczną żywność.

Dzięki naszym warsztatom uczeń potrafi wymienić zasady zdrowego odżywiania, potrafi wymienić główne składniki pokarmowe, które powinny znajdować się w jadłospisie ucznia, potrafi umiejscowić składniki pokarmowe w piramidzie żywienia, potrafi czytać tabele zawartości kalorycznej poszczególnych produktów, potrafi odczytać z opakowania skład produktów, w tym substancji dodatkowych, które są szkodliwe dla zdrowia.

Praktyczna wiedza w zakresie żywienia zostanie przekazana w taki sposób, by jak najwięcej przydatnych informacji pozostało w pamięci uczestników. Można więc spodziewać się ciekawej formy zajęć, która w żaden sposób nie będzie przypominać nudnego wykładu.

9. Ze sportem na co dzień

Chcemy, aby nasze dziecko rozwijało się wszechstronnie, prawda? Dlatego dajmy mu okazję poznania wielu różnych dyscyplin sportu i wszelkiego typu zajęć ruchowych.

Dzięki temu maluch w naturalny sposób odnajdzie tę, która mu najbardziej odpowiada. Co najważniejsze, pozwólmy, aby wyboru ulubionej dyscypliny sportu dziecko dokonywało samo.  Nie zmuszajmy go, by jedynie dla naszej przyjemności uczęszczało na zajęcia, które jemu nie sprawiają przyjemności.

Nasze zajęcia mają charakter warsztatowy, z założeniem, że każdy wyjdzie z nich z wiedzą przydatną w praktyce. Nasze warsztaty to kreatywne zajęcia, które przekonują młodych ludzi do tego, że nie ma rzeczy niemożliwych a sport jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać z wieloma dyscyplinami sportu m.in. piłka nożna, sporty walki, tańce, gry zespołowe oraz wiele innych. Zdobyta widza pozwoli każdemu z uczestników znaleźć dyscyplinę zgodną z jego upodobaniami a tym samym godziny spędzane przed komputerem zamieni w aktywną i zdrową formę wypoczynku.

10. Motywowanie do nauki

Motorem napędowym wszelkiej działalności ludzkiej, w tym działalności poznawczej, jest zainteresowanie wywołane chęcią zaspokojenia jakiejś potrzeby. Najbardziej skuteczny i efektywny w swojej nauce jest zatem ten uczeń, który autentycznie chce się uczyć, odczuwa potrzebę poznawania świata, jest ciekawy tego świata. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każde dziecko posiada w sobie naturalnie uwarunkowaną motywację do uczenia się. Należy zatem podjąć wszelkie działania, by podtrzymać, rozwijać, stymulować i nieustannie intensyfikować tę cechę. Przy planowaniu szkolnych zajęć należy więc uwzględniać w nich znaczenie podejmowania działań uwzględniających potrzebę dziecięcej aktywności, zorientowanej na zaspokajanie potrzeb wynikających z ich zainteresowań.

11. Trening nabywania pewności siebie

Poczucie własnej wartości jest obecnie dobrem bardzo trudnym do osiągnięcia. Dzieci nie wiedzą, na czym mają oprzeć swoją samoocenę, są bombardowane wizerunkami sztucznie wykreowanych idoli – niedościgłych, nierealnych wzorców do naśladowania. Taka gonitwa i porównywanie się do tego, co nie istnieje, prowadzi do wypaczeń w obrazie samego siebie. Także zapracowani lub nieobecni emocjonalnie rodzice nie dostarczają właściwej informacji zwrotnej o tym, jaki jestem. W dzisiejszych czasach tak naturalna zdolność rozumienia i doceniania samego siebie stała się najważniejszym elementem treningu umiejętności intrapsychicznych.

12. Jeden za wszystkich –wszyscy za jednego! –warsztat o budowaniu relacji.

Uczestnictwo w grupie społecznej i związane z nim pełnienie różnych funkcji jest jednym z podstawowych elementów życia społecznego. Młodzi ludzie uczą się tego już od najmłodszych lat, ale nie zawsze uświadamiają sobie, jak ważne jest nabywanie określonych umiejętności, które pozwalają na pełne wykorzystywanie ich własnych możliwości oraz potencjału całej grupy. W toku zaproponowanych ćwiczeń warsztatowych uczniowie będą mogli samodzielnie zidentyfikować
korzyści wynikające ze współpracy oraz nauczą się, jak rozpoznać własne umiejętności i wykorzystać je dla osiągnięcia wspólnych celów całej grupy. Wypracowanie wśród uczniów przeświadczenia, że razem możemy więcej, bo każdy z nas posiada inne atuty, jest niezwykle istotne w procesie kształtowania właściwych postaw społecznych.

13. Rozwój osobisty

Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie jak radzić sobie z wyzwaniami, które postawi przed młodymi ludźmi otoczenie. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę jak skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty czy doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia. Będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania. Nauczą się rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować w relacjach rówieśniczych. Rozwój osobisty to proces, któremu możemy nadać odpowiedni kształt, prowadząc naszych uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji.

14. Potrafię pomóc – warsztat

O tym, jak ogromne znaczenie ma umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat oswajać uczniów z ideą pomagania i skupić się na praktycznych umiejętnościach.

Już nawet kilkuletnie dziecko może uratować komuś życie, jeżeli będzie wiedziało, jak rozpoznać zagrożenie i odpowiednio zareagować. W trakcie warsztatów z doświadczonymi ratownikami dzieci i młodzież poznają zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu .

Dowiedzą się, jak dbać o bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, jak postępować z poszkodowanym czy wezwać pomoc.

 • Warsztat prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów.
 • Każdorazowo spotkanie jest dostosowane do konkretnej grupy wiekowej.
 • Czas trwania 90 minut

SPIS TREŚCI

 1. Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.
 2. Czarodziejskie okno.
 3. Cyberprzemoc  czyli rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata.
 4. Uzależnienia od alkoholu i nikotyny.
 5. PIERWSZA POMOC  + Warsztaty profilaktyczne
 6. Smaki życia – czyli debata o dopalaczach.
 7. Dopalacze i inne środki psychoaktywne (w tym energy drinki).
 8. Zdrowe odżywianie.
 9. Ze sportem na co dzień.
 10. Motywowanie do nauki.
 11. Trening nabywania pewności siebie.
 12. Jeden za wszystkich –wszyscy za jednego! –warsztat o budowaniu relacji.
 13. Rozwój osobisty.
 14. Potrafię pomóc – warsztat.