1. Budowanie zespołu – tworzenie warunków pracy dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy z zakresu budowania zespołu, efektywnej pracy zespołowej oraz tworzenia warunków współpracy. Przekazanie praktycznych umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz określania ról członków zespołu niezbędnych do jego efektywnego działania.

 1. Komunikowanie się w grupie.
 2. Podstawowe zasady komunikowania werbalnego.
 3. Aktywne i skuteczne słuchanie.
 4. Retoryka – umiejętność mówienia.
 5. Podstawowe zasady komunikowania niewerbalnego.
 6. Zgodność ciało – słowa.
 7. Bariery komunikacyjne.
 8. Podstawy efektywnej pracy zespołowej.
 9. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 10. Rozdanie certyfikatów.

2. Praktyczne aspekty pracy Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych

Cel szkolenia: Omówienie podstawowego zakresu zadań i obowiązków pracy w ZI oraz GR. Przekazanie praktycznych metod koordynowania procedury NK oraz roli OPS w działaniach ZI.

 1. Trudności w funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 2. Ustawowe zadania ZI i GR:
  1. zadania wynikające z ustaw i rozporządzeń
  2. zadania wynikające z:
   1. Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
   2. Kiedy Regulamin działania ZI utrudnia pracę – praktyczne wskazówki tworzenia regulaminu ZI
   3. Zaangażowanie członków ZI i GR?
   4. Zaangażowanie Służb w uruchamianie procedury NK
   5. Wymiana informacji pomiędzy Służbami – co nam wolno?
 3. Kontakt członków ZI i GR z:
  1. osobą doznającą przemocy
  2. osobą stosującą przemoc
 4. Prowadzenie skutecznej rozmowy z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie oraz ze sprawcą przemocy w rodzinie.
 5. Oddziaływanie na osobę stosującą przemoc w rodzinie, który nie przychodzi na wezwania.
 6. Budowa i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych pod kątem zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
  1. komunikowanie się w grupie
  2. bariery komunikacyjne
  3. podstawy efektywnej pracy zespołowej
  4. moja rola w zespole
  5. rola lidera
 7. Skuteczny ZI i GR w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia w sprawie procedury NK.
 8. Praktyczne elementy związane z procedurą „Niebieskie Karty” – Uruchamianie procedury:
  1. przesłanki wdrożenia procedury NK – czy przypuszczenie wystarczy, czy trzeba mieć dowody?
  2. terminy
  3. podmioty uprawnione do realizacji procedury NK
  4. prawidłowe wypełnienie Niebieskiej Karty część A – jako podstawa skutecznych oddziaływań przeciwprzemocowych
  5. zakończenie procedury NK:
   1. przesłanki merytoryczne
   2. dokumentowanie
 9. Odpowiedzialność karna członków ZI i GR oraz Służb za zaniechanie działań.
 10. Rola OPS w koordynacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego:
  1. organizacja obsługi administracyjno-technicznej ZI
  2. system przechowywania danych wrażliwych
  3. finansowania ZI – źródła
 11. Współpraca OPS z ZI i innymi Służbami.
 12. Diagnoza sytuacji rodziny z problem przemocy:
  1. Potrzeby i zasoby:
   1. w oparciu o wymianę informacji, jakimi dysponują poszczególni przedstawiciele instytucji
   2. w oparciu o  samą informacje uzyskane od rodziny.
  2. Plan pomocy:
   1. zdefiniowanie celów
   2. ustalenie priorytetów
   3. określenie warunków realizacji
   4. podział zadań zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami poszczególnych Służb
   5. realizacja działań
 13. Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez ZI/GR w świetle obowiązujących przepisów:
  1. system przetwarzania danych osobowych przez zespół interdyscyplinarny i grupy robocze
  2. zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji tworzonej przez ZI i GR
  3. przesłanki udostępniania danych osobowych z zasobów
  4. współpraca ZI i GR z innymi organami i instytucjami w świetle ochrony danych
  5. ZI i GR, a administrator danych osobowych
  6. przebieg procesu przetwarzania danych osobowych
 14. Współpraca ZI i GR  z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
 15. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 16. Rozdanie certyfikatów.

3. Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przegląd zagadnień

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z tematu realizacji procedury przeciwdziałania przemocy rodzinie. Wypracowanie prawidłowych metod w oparciu o analizę przypadku.

 1. Przemoc w rodzinie w ujęciu psychologicznym i prawnym.
 2. Diagnoza przemocy w relacjach rodzinnych – przemoc wobec dzieci, dorosłych, osób starszych, niepełnosprawnych.
 3. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.
 4. Narzędzia prawne w dyspozycji członków ZI/GR.
 5. Procedura „Niebieskie Karty” – trudności ZI/GR w zakresach:
  1. przesłanek do wszczęcia procedury
  2. przebiegu procedury
  3. przesłanek do zakończenia procedury
  4. formularzy NK
 6. Praca w oparciu o przypadek rodziny z problemem przemocy:
  1. analiza przypadku
  2. planowanie przebiegu interwencji z uwzględnieniem posiadanych zasobów
  3. dyskusja wyników
 7. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 8. Rozdanie certyfikatów.

4. Sprawca i ofiara przemocy w środowisku młodzieży

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy środowiska pod kątem przemocy wśród młodzieży, przeciwdziałania i neutralizowania eskalacji przemocy.

 1. Zjawisko przemocy – diagnoza i omówienie.
 2. Procedura postępowania instytucji w razie ujawnienia na jej terenie działania występowania przemocy.
 3. Procedury pozwalające na przeciwdziałanie eskalacji tego zjawiska.
 4. Rozmowa z ofiarą, sprawcą, świadkiem przemocy.
 5. Wypracowanie metod pozwalających wzmocnić i chronić ofiarę przemocy.
 6. Wypracowanie schematów pozwalający neutralizować sprawcę przemocy.
 7. Tworzenie przestrzeni społecznej wolnej od przemocy – metody postępowania.
 8. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 9. Rozdanie certyfikatów.

5. Aktualne procedury postępowania interwencyjnego osób realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu aktualnych procedur postępowania interwencyjnego. Wypracowanie praktycznych metod współpracy osób i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 1. Interwencja kryzysowa ukierunkowana na pomoc:\
  1. cechy interwencji kryzysowej
  2. przykładowy (sześcioetapowy) model interwencji kryzysowej w R.K. James’a i B.E. Gillilanda’a
  3. różnice między interwencją a pomocą.
 2. Zespoły Interdyscyplinarne:
  1. budowanie zespołu interdyscyplinarnego (art. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
  2. dokumentowanie działań (omówienie druków A,B,C,D Niebieskiej Karty, wzory protokołów i niezbędnej dokumentacji)
 3. Współpraca zespołu interdyscyplinarnego w prewencji i zatrzymywaniu przemocy w rodzinie – omówienie wybranych zagadnień:
  1. postępowanie pracowników socjalnych w sytuacji interwencji związanej z przemocą w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
   1. postępowanie w sytuacji powzięcia informacji o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie
   2. procedura odebrania dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
  2. zadania funkcjonariuszy Policji w sytuacji uzyskania informacji o występowaniu przemocy w rodzinie:
   1. obowiązki w trakcie przeprowadzania interwencji
   2. rola dzielnicowego w prowadzonej procedurze Niebieskiej Karty
  3. zadania przedstawicieli oświaty w sytuacji uzyskania informacji o występowaniu przemocy w rodzinie:
   1. schemat działań
   2. formy wsparcia dla dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc
  4. postępowanie pracowników ochrony zdrowia w sytuacji uzyskania informacji o przemocy w rodzinie:
   1. działania interwencyjne
   2. zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
  5. komisje rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze Niebieskiej Kart:
   1. zobowiązanie do leczenia w sytuacji gdy osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu
 4. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 5. Rozdanie certyfikatów.

6. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc

Cel szkolenia: Zdobycie kompetencji potrzebnych do zdecydowanego i spokojnego wpływania na osobę stosującą przemoc aby nakłonić ją do zmiany zachowania. Uzyskanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i obrony przed manipulacjami stosowanymi przez sprawców oraz zrozumienia przyczyn stosowania przemocy.

 1. Metody diagnozy zachowań przemocowych.
 2. Związki występujące pomiędzy przemocą w rodzinie, a uzależnieniami.
 3. Problem władzy i kontroli. – Typy sprawców. Techniki neutralizacji, manipulacji stosowane przez sprawców, sposoby radzenie sobie.
 4. Interwencja wobec osoby stosującej przemoc od pracy korekcyjno – edukacyjnej.
 5. Sankcje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – środki zapobiegawcze.
 6. Praca z osobą stosującą przemoc.
 7. Komunikacja w pracy z osobą stosującą przemoc.
 8. Cele pracy z osobą stosującą przemoc.
 9. Plan bezpieczeństwa zapobiegającego stosowaniu przemocy.
 10. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 11. Rozdanie certyfikatów.

7. Przemoc wobec dziecka w domu i w szkole jako przyczyna zachowań agresywnych

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu rozpoznawania przemocy stosowanej wobec dziecka. Uzyskanie umiejętności pomocy i pracy w przypadku rozpoznania stosowania przemocy wobec nieletniego lub przez nieletniego.

 1. Przemoc w rodzinie wobec dziecka:
  1. Rodzaje przemocy wobec dziecka:
   1. zaniedbanie
   2. przemoc fizyczna
   3. przemoc emocjonalna
   4. wykorzystanie seksualne
  2. Rola szkoły w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
  3. Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy na podstawie:
   1. zachowania dziecka
   2. wypowiedzi dziecka
   3. obrazu dziecka na tle klasy
  4. Zachowania i wypowiedzi rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów.
  5. Uruchamianie procedury Niebieskiej Karty:
   1. rola rodziców w procedurze
   2. opiekun faktyczny – reprezentant dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”
   3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku krzywdzonemu
   4. rodzic ochraniający dziecko wsparcie czy przeszkoda?
   5. jak rozmawiać z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka?
   6. wdrażać procedurę czy nie? – Odpowiedzialność karna pedagoga, nauczyciela, wychowawcy
   7. uczestnictwo przedstawiciela szkoły w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej – czy warto?
 2. Komunikowanie się z dzieckiem doznającym przemocy: Jak ważny jest pierwszy kontakt – czy ktoś wie?
  1. kto powinien to robić?
  2. gdzie powinien to robić?
  3. jak powinien to robić?
   1.  empatia
   2. słuchanie
   3. słuchanie – bariery
   4. ekspresja werbalna – zasady
   5. rozwiązywanie problemów
   6. mówienie „NIE”
 3. Mobbing rówieśniczy.
  1. czym jest mobbing rówieśniczy?
  2. rodzaje mobbingu rówieśniczego
  3. jak rozpoznać ofiarę mobbingu?
  4. jak rozpoznać sprawcę mobbingu?
  5. skąd bierze się mobbing w szkole?
  6. utrwalanie mobbingu
  7. przeciwdziałanie mobbingowi wśród uczniów – rola  nauczyciela, wychowawcy, pedagoga
 4. Cyberbullying – Cyberprzemoc.
  1. co różni cyberprzemoc od tradycyjnego zastraszania?
  2. formy cyberprzemoc
  3. jak uchronić się przed cyberprzemoc?
  4. gdzie szukać pomocy?
  5. przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów – rola nauczyciela, wychowawcy, pedagoga
 5. Nowe zjawiska – czy aż takie nowe?
  1. happy slapping
  2. sexting
 6. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 7. Rozdanie certyfikatów.

8. Rozpoznawanie symptomów doznawania przemocy. Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z tematu doznawania przemocy wobec dzieci. Uzyskanie umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów przemocowych, działań rodziców i opiekunów w pracy oraz komunikacji z dzieckiem krzywdzonym.

 1. Przemoc w rodzinie wobec dziecka:
  1. rodzaje przemocy wobec dziecka
  2. zaniedbanie
  3. przemoc fizyczna
  4. przemoc emocjonalna
  5. wykorzystanie seksualne
 2. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
 3. Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy na podstawie:
  1. zachowania dziecka
  2. wypowiedzi dziecka
  3. obrazu dziecka na tle klasy
  4. zachowania i wypowiedzi rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów
  5. uruchamianie procedury Niebieskiej Karty
 4. Rola rodziców w procedurze:
  1. opiekun faktyczny – reprezentant dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”
  2. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku krzywdzonemu
  3. opiekun faktyczny – reprezentant dziecka w procedurze „Niebieskie Karty”
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku krzywdzonemu
  5. rodzic ochraniający dziecko wsparcie czy przeszkoda?
  6. jak rozmawiać z rodzicami stosującymi przemoc wobec dziecka?
  7. wdrażać procedurę czy nie? – Odpowiedzialność karna pedagoga, nauczyciela, wychowawcy
  8. uczestnictwo przedstawiciela szkoły w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej – czy warto?
 5. Komunikowanie się z dzieckiem doznającym przemocy:
  1. jak ważny jest pierwszy kontakt – czy ktoś wie?
  2. kto powinien to robić?
  3. gdzie powinien to robić?
  4. jak powinien to robić?
  5. empatia
  6. słuchanie
  7. słuchanie – bariery
  8. ekspresja werbalna – zasady
  9. rozwiązywanie problemów
  10. mówienie „NIE”
 6. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 7. Rozdanie certyfikatów.

9. Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym – program rozszerzony

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności diagnozowania w rodzinie problemu przemocy wobec dzieci. Nabycie umiejętności komunikowania się z dzieckiem z rodziny w której występuje przemoc oraz rodziny z problemem alkoholowym.

 1. Sytuacja prawna dziecka a przemoc.
 2. Dziecko krzywdzone w rodzinie:
  1. przemoc wobec dzieci
  2. formy krzywdzenia
  3. dziecko jako świadek i ofiara przemocy
 3. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.
 4. Dziecko w relacji z rodzicem – sprawcą przemocy i rodzicem ochraniającym.
 5. Komunikowanie się z dzieckiem.
 6. Specyfika interweniowania w sytuacji gdy rodzice stosują przemoc wobec dzieci.
 7. Specyfika prowadzenia procedury Niebieskiej Karty w sytuacji przemocy wobec dzieci.
 8. Specjalista pracujący na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  1. trauma specjalisty
  2. współpraca w zespołach interdyscyplinarnych jako metoda zwiększająca skuteczność i zapobiegająca wypaleniu zawodowemu
 9. Wpływ krzywdzenia na przyszłe funkcjonowanie społeczne dziecka.
 10. Praktyczne aspekty pomocy dziecku doświadczającemu przemocy.
 11. Wymiana doświadczeń – dobre skuteczne praktyki.
 12. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 13. Rozdanie certyfikatów.

10. Sprawca i ofiara przemocy – jak rozmawiać

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników w konkretna wiedzę, kompetencje oraz umiejętności jak rozpoznawać sprawców i ofiary przemocy (nie tylko domowej). Przekazanie metod rozmowy ze sprawcą i ofiarą przemocy. Omówienie schematów pomocy w przypadku występowania przemocy.

 1. Przemoc – informacje ogólne.
  1. czym jest przemoc?
  2. rodzaje przemocy
  3. cykliczność przemocy
  4. dynamika rozwoju  przemocy domowej
 2. Sprawca
  1. kim jest osoba stosująca przemoc?
  2. mechanizmy psychologiczne sprawcy
  3. cechy charakterystyczne
  4. Świat przeżyć” sprawcy
  5. pierwsza rozmowa ze sprawcą
 3. Ofiara
  1. kim może być ofiara – portret:
   1. dziecko jako ofiara przemoc
   2. kobieta jako ofiara przemocy
   3. mężczyzna jako ofiara przemocy
  2. zasady uwikłania ofiary przez sprawcę
  3. pierwsza rozmowa z ofiara przemocy
 4. Pomoc i interwencja
  1. budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej
  2. budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy
  3. perspektywy pracy z rodzina dotknięta przemocą domową
  4. zasady interwencji wobec sprawcy przemocy
  5. zasady kontaktu wobec ofiary przemocy
  6. elementy prawa
  7. współpraca z instytucjami
 5. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 6. Rozdanie certyfikatów.

11. Rola  Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych – kierowanie Zespołem

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w pracy na stanowisku Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Omówienie planu wewnętrznego i zewnętrznego. pracy.

 1. Zadania Gminy w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- przegląd zagadnień.
 2. Interpretacje przepisów regulujących:
  1. procedurę  „Niebieska Karta”
  2. postępowanie z nieletnim sprawcą
  3. zagadnienie ochrony danych osobowych
  4. współpracę ZI z innymi służbami pomocowymi (asystenci rodzin, sąd, policja itp.)
  5. procedurę odebrania dziecka
 3. Kontrola zewnętrzna:
  1. kto i w jakim zakresie może kontrolować OPS w obszarze realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  2. typy kontroli
  3. obowiązki dokumentacyjne
  4. nadzór nad realizacją zadań
 4. Teczka dokumentacji – przegląd i omówienie.
 5. Przewodniczący vs Zespół?
 6. Trening umiejętności przewodniczącego:
  1. praca na osobistym potencjale. Jak zarządzać, a nie rządzić?
  2. konstruowanie i wyznaczanie celów
  3. trening zarządzania czasem
 7. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej- o aktualnym stanie i kierunku zmian.
 8. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 9. Rozdanie certyfikatów.

12. Kontrola i ochrona danych osobowych

Cel szkolenia: Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania dokumentacji Ośrodków Pomocy Społecznej. Ochrona Danych Osobowych pod kątem praktyki oraz kontroli.

 1. Obowiązki nakładane na OPS przez Ustawę o ochronie danych osobowych.
 2. Zagadnienia prawne związane z Ustawą.
 3. Rozwiązania pomocne podczas budowania systemów bezpieczeństwa informacji.
 4. Wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji.
 5. Przygotowanie do przeprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej ODO i sprawozdawczości.
 6. Przygotowanie merytoryczne do weryfikacji i aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji – praktyczne aspekty tego zadania, najczęstsze błędy i uchybienia
 7. Procedura analizy i oceny w kontekście nowego statusu ABI w jednostce.
 8. Omówienie zagadnienia pod kątem zgłaszania zbiorów do GIODO przez OPS.
 9. Przedstawienie zmian dotyczących nowych zadań ABI (inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych), które będą obowiązywały od maja 2018 roku w tym zagadnienia dotyczące obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w każdej jednostce DPS, OPS czy PCPR
 10. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 11. Rozdanie certyfikatów.

13. Grupy Robocze – praktyczne aspekty pracy

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy jako członek Grupy Roboczej. Omówienie zakresu zadań i obowiązków pod kątem merytorycznym i prawnym.

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –  budowanie i funkcjonowanie grup roboczych.
 2. Procedura  Niebieskiej Karty – zasady wszczęcia procedury. Najczęściej popełniane błędy.
 3. Kompetencje i zadania członków Grup Roboczych.
 4. Warsztat pracy z osobą doświadczającą przemocy –  sposoby prowadzenia rozmowy ze sprawcą i ofiarą przemocy przez członków Grup Roboczych.
 5. Tworzenie Indywidualnego Planu Pomocy – praktyka.
 6. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc – omówienie skutecznych metod.
 7. Zakończenie Procedury  Niebieskiej Karty- aspekty prawne.
 8. Interwencja członków grup roboczych w sytuacji  przesłanek popełnienia przestępstwa / znęcania się.
 9. Dokumentacja – omówienie gotowych wzorów.
 10. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 11. Rozdanie certyfikatów.

14. Praca z trudnym klientem

Cel szkolenia: Przekazanie kompleksowej wiedzy oraz praktycznych metod pracy w kontakcie z trudnym klientem. Wypracowanie metod radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

 1. Ćwiczenia integracyjne, otwierające, analiza zasobów osobistych.
 2. Ćwiczenie praktycznego zastosowania metod wspomagających kontakt z klientem.
 3. Psychologia komunikacji interpersonalnej:
  1. warunki skutecznej komunikacji
  2. komunikacja w relacji niesienia skutecznej pomocy
 4. Asertywność w teorii i praktyce – ćwiczenie umiejętności.
 5. Praca „na przypadkach- m.in. klient chory psychicznie, klient agresywny i wzbudzający lęk, klient w kolizji z prawem:
  1. charakterystyka profili klientów
  2. podłoże zachowań roszczeniowych, wzburzenia, agresja
  3. metody oddziaływania na klientów- ćwiczenie umiejętności
 6. Kontakt z klientem uzależnionym – motywowanie, procesy zmianowe, rozmowa.
 7. Trening antystresowy:
  1. analiza źródeł stresu
  2. ćwiczenia relaksacyjne
  3. panowanie nad lękiem
  4. grupa wsparcia w środowisku pracy
 8. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 9. Rozdanie certyfikatów.

15. Przemoc seksualna

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej zagadnienia przemocy seksualnej. Przekazanie praktycznych umiejętności merytorycznych oraz prawnych potrzebnych w rozpoznaniu i pomocy osobie narażonej na ten rodzaj przemocy.

 1. Przemoc, a agresja- omówienie różnic.
 2. Przemoc wobec dziecka – definicja.
 3. Charakterystyka zachowań przemocowych – jak rozpoznać przemoc.
 4. Profil dziecka jako ofiary oraz profil sprawcy przemocy – charakterystyka.
 5. Rodzaje przemocy stosowanej wobec dzieci.
 6. Przemoc seksualna – charakterystyka
 7. Przejawy stosowania przemocy wobec dziecka – klasyfikacja czynów.
 8. Regulacje prawne w kontekście stosowania przemocy seksualnej wobec dziecka.
 9. Pierwsze  symptomy – rozpoznawanie przejawów doświadczania  przemocy?
 10. Jak reagować? – interwencja Służb Pomocowych w sytuacji stosowania przemocy wobec dziecka.
 11. Rozmowa z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną. Omówienie sposobów komunikacji z dzieckiem.
 12. Negatywne skutki doświadczania przemocy.
 13. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 14. Rozdanie certyfikatów.

SPIS TREŚCI

 1. Budowanie zespołu – tworzenie warunków pracy dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
 2. Praktyczne aspekty pracy Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych.
 3. Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przegląd zagadnień.
 4. Sprawca i ofiara przemocy w środowisku młodzieży.
 5. Aktualne procedury postępowania interwencyjnego osób realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy.
 6. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc.
 7. Przemoc wobec dziecka w domu i w szkole jako przyczyna zachowań agresywnych.
 8. Rozpoznawanie symptomów doznawania przemocy. Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.
 9. Symptomy doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym – program rozszerzony.
 10. Sprawca i ofiara przemocy – jak rozmawiać.
 11. Rola  Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych – kierowanie Zespołem.
 12. Kontrola i ochrona danych osobowych.
 13. Grupy Robocze – praktyczne aspekty pracy.
 14. Praca z trudnym klientem.
 15. Przemoc seksualna.