1. Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel szkolenia: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zadań i obowiązków GKRPA. Wydanie certyfikatu świadczącego o nabyciu umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w Komisji.

 1. Kompetencje członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prawo i praktyka.
 2. Katalog zadań GKRPA/MKRPA w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Zakres zadań finansowanych przez KRPA – omówienie z uwzględnieniem aktualnych rekomendacji PARPA.
 4. Wydawanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi – rola KRPA, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – podstawa prawna, przebieg kontroli.
 5. Obowiązki i prawa po stronie kontrolujących i kontrolowanych.
 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 7. Diagnoza potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w zakresie pomocy dzieciom.
 8. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej.
 9. Skuteczna profilaktyka – system rekomendacji PARPA, ORE, KBdsPN.
 10. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
 11. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego- rola KRPA, motywowanie do leczenia.
 12. Rozmowa z osobą współuzależnioną, również w kontekście doświadczanej przemocy.
  1. portret psychologiczny ofiary (zachowania, emocje)
  2. techniki terapeutyczne pomocne w pierwszym kontakcie
 13. Współpraca Komisji z innymi podmiotami – działanie interdyscyplinarne.
 14. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 15. Rozdanie certyfikatów.

2. Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną rodziną, motywowanie do leczenia i kontrola przebiegu leczenia

Cel szkolenia: Przedstawienie metod pracy oraz zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w kontakcie z osobą uzależnioną.

 1. Podstawa prawna działań GKRPA w stosunku do osoby uzależnionej.
  1. uzależnienie – definicje
  2. uzależnienia od substancji zmieniających świadomość
  3. uzależnienie od czynności (uzależnienia behawioralne)
  4. uzależnienie jako choroba powodująca degradację osobowości osoby uzależnionej
  5. uzależnienie członków rodziny
  6. utratę umiejętności społecznych
  7. mechanizmy uzależnienia
  8. mechanizm nałogowego regulowania uczuć
  9. mechanizm iluzji zaprzeczania
  10. mechanizm rozpraszania i rozdwajania „JA”
  11. fazy uzależnienia: Wstępna, Ostrzegawcza, Krytyczna, Przewlekła – charakterystyka
  12. praca członków GKRPA z osobą uzależnioną
  13. osoba uzależniona deklarująca dobrowolne poddanie się leczeniu.
 2. Edukacja
 3. Motywowanie do leczenia osoby uzależnionej.
  1. ćwiczenie podstawowych umiejętności budowania kontaktu pomocowego
  2. omówienie typowych przyczyn, które utrudniają uzależnionym podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia
  3. ćwiczenie umiejętności motywowania do zmiany osób pijących problemowo i ich rodzin
 4. Kontrola przebiegu leczenia przez GKRPA.
  1. osoba uzależniona odmawiająca dobrowolnego leczenia
  2. procedura postępowania GKRPA w sprawie przymusowego leczenia przeciwalkoholowego
  3. dokumentacja niezbędna do skierowania wniosku do Sądu.
  4. opinia biegłych a skierowanie wniosku do sądu.
  5. możliwości uzyskania informacji przez GKRPA o przebiegu
  6. postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego
 5. Pierwsza rozmowa z osobą uzależnioną – warsztat.
  1. psychoterapia i farmakoterapia – podstawowe wiadomości
  2. wsparcie w okresie zdrowienia
  3. wsparcie osób najbliższych.
  4. grupy wsparcia.
  5. AA
  6. wsparcie GKRPA.
 6. Podstawa prawna działań GKRPA w stosunku do rodzina z problemem współuzależnienia.
  1. współuzależnienie – definicja
  2. mechanizmy współuzależnienia
  3. diagnoza współuzależnienia – TEST – Czy Al-Anon jest dla mnie ? (ćwiczenie)
  4. fazy przystosowania się do życia w rodzinie z problemem alkoholowym.
  5. współuzależnienie, a przemoc
  6. współuzależnienie jako droga do uzależnienia
  7. motywowanie osoby współuzależnionej
 7. Dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia i przemocy.
  1. poglądy niepijących rodziców na wpływ partnera alkoholika na dzieci
  2. postawa obronna
  3. urazy dzieci
  4. poczucie winy u dziecka oraz poczucie wstydu u dziecka
  5. brak poczucia bezpieczeństwa u dziecka
  6. zerwane więzi emocjonalne z osobą uzależnioną
  7. seksualne wykorzystywanie dzieci
  8. trzy rzeczy na „NIE”
  9. obronne wzorce funkcjonowania dzieci
  10. grupa wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia – Alateen
  11. Pomoc, Wsparcie, Edukacja
  12. Dorosłe Dzieci Alkoholików – DDA
  13. jak rozmawiać z dzieckiem o problemie uzależnienia w rodzinie warsztat
 8. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 9. Rozdanie certyfikatów.

3. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – standardy postępowania z osobą uzależnioną

Cel szkolenia: Przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej kompletu działań związanych ze zobowiązaniem osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.

 1. Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozpatrywanie dokumentów pod kątem merytorycznym.
 2. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie w rozpoznaniu.
  1. rozmowa z osobą składającą wniosek
  2. rozmowa z osobą uzależnioną (diagnoza przypadku)
  3. zebranie informacji w instytucjach publicznych (np. Policja, Izba Wytrzeźwień, pomoc społeczna)
 3. Motywowanie do podjęcia kontaktu z placówką terapii uzależnień.
  1. jeśli osoba dobrowolnie zgadza się na leczenie – wydanie wniosku o podjęcie leczenia w placówce terapii uzależnień
  2. jeśli osoba nie wyraża zgody – skierowanie wniosku do Sądu
 4. Przygotowanie wniosku do Sądu oraz dla biegłych w celu przeprowadzenia badania – strona praktyczna.
 5. Przekazanie osoby uzależnionej wraz z potrzebnymi dokumentami pod nadzór Sądu.
 6. Przykładowe wzory dokumentów na wszystkich etapach postępowania – omówienie.
 7. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 8. Rozdanie certyfikatów.

4. Aspekty Prawne funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel szkolenia: Omówienie pracy GKRPA pod kątem prawnym. Przekazanie najnowszych zmian prawnych w Ustawie, przechowywaniu i udostępnianiu danych osobowych, dokumentacji oraz wydawaniu zezwoleń.

 1. Zasady prawne działań Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
 3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
 4. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Gromadzenie dokumentacji, ochrona danych osobowych w świetle działań komisji.
 6. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.
 7. Zakres stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych w świetle rozwoju nowoczesnych technik komunikacyjnych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych – warunki pozyskiwania danych osobowych w sądzie oraz podczas pracy w terenie.
 9. Zasady przechowywania dokumentacji tworzonej przez GKRPA, ZI, OPS i kuratorów.
 10. Przesłanki udostępniania danych osobowych z zasobów GKRPA, ZI, OPS i kuratorów.
 11. Zasady dysponowania danymi szczególnie wrażliwymi.
 12. Współpraca poszczególnych służb z innymi organami i instytucjami w świetle ochrony danych.
 13. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna.
 14. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń.
 15. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
 16. Projekty nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 17. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania.
 18. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, opinia GKRPA, zezwolenie jako decyzja administracyjna, warunki korzystania z zezwoleń.
 19. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: wysokość, podział na raty, zaświadczenie o opłacie, a opłata skarbowa, zwrot opłaty.
 20. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez Internet.
 21. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 22. Rozdanie certyfikatów.

5. Rola Przewodniczących i Pełnomocników Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadania i kompetencje

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w pracy na stanowisku Pełnomocnika i Przewodniczącego GKRPA.

 1. Zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Interpretacja przepisów – dylematy i wyzwania:
  1. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola punktów sprzedaży
  2. zobowiązanie do podjęcia leczenia
  3. realizację procedury „Niebieskie Karty” i in.
 3. Gminne Programy Profilaktyki – aktualne rekomendacje, finansowanie zadań, budowanie programów (w związku z nowelizacjami ustawy o zdrowiu publicznym).
 4. Kontrola zewnętrzna oraz zalecenia pokontrolne.
 5. Teczka dokumentacji KRPA – przegląd i omówienie poszczególnych dokumentów.
 6. Rola Przewodniczących oraz Pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień w zakresie:
  1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  2. przeciwdziałania narkomanii
  3. diagnozy problemów gminy
 7. Trening umiejętności przewodniczącego:
 8. Praca na osobistym potencjale. Jak zarządzać a nie rządzić?
  1. konstruowanie i wyznaczanie celów
  2. trening zarządzania czasem
 9. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 10. Rozdanie certyfikatów.

6. Szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych

Cel szkolenia: Omówienie zadań GKRPA. ZI, Grup Roboczych i innych Służb Pomocowych. Przekazanie praktycznych form współpracy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

 1. Co to jest uzależnienie – definicja pojęcia.
 2. Spożycie alkoholu w Polsce – statystyki i badania.
 3. Mity i fakty dotyczące spożywania alkoholu.
 4. Ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu dla młodzieży i dzieci – istota zjawiska
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz sposób wydatkowania pieniędzy uzyskanych z obrotu napojami alkoholowymi (nowelizacja ustawy).
 6. Kompetencje członków KRPA oraz ich zadania w kontekście funkcjonowania lokalnej społeczność.
 7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 8. Zasady wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych (m. in. AA, Al-Anon, Alateen).
 9. Problem narkomanii w środowisku lokalnym.
 10. Wczesna rozpoznanie oraz diagnoza pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie.
 11. Prezentacja atrap narkotyków oraz omówienie sposobów wczesnej interwencji.
 12. Najnowsze zagrożenia- dopalacze, poppersy i inne – prezentacja próbek.
 13. Istota działania oraz zadania punktu informacyjno-konsultacyjnego.
 14. Działalność informacyjna, przyłączanie się do kampanii ogólnopolskich.
 15. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej (np. przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców, ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie).
 16. Współpraca KRPA z innymi podmiotami – działanie interdyscyplinarne.
 17. Zjawisko przemocy domowej – definicja pojęcia wg. znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
  1. agresja i przemoc – rozróżnienie definicji
  2. analiza definicji prawnych przyczyny zachowań agresywnych i destrukcyjnych
  3. mechanizm powstawania i rys psychologiczny
  4. rodzaje agresji i przemocy – rozpoznawanie oraz wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych.
 18. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 19. Zadania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
 20. Bezpłatne formy pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 21. Karcenie dzieci w Polskim ustawodawstwie.
 22. Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w środowisku lokalnym.
 23. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 24. Rozdanie certyfikatów.

7. Dokumentacja KRPA oraz Ochrona Danych Osobowych

Cel szkolenia: Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie dokumentacji Komisji oraz Ochrony Danych Osobowych.

 1. Gromadzenie dokumentacji, ochrona danych osobowych w świetle działań komisji.
 2. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w świetle rozwoju nowoczesnych technik komunikacyjnych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych – warunki pozyskiwania danych osobowych w sądzie oraz podczas pracy w terenie.
 4. Zasady przechowywania dokumentacji tworzonej przez KRPA.
 5. Przesłanki udostępniania danych osobowych z zasobów KRPA.
 6. Zasady dysponowania danymi szczególnie wrażliwymi.
 7. Współpraca poszczególnych służb z innymi organami i instytucjami w świetle ochrony danych.
 8. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego (przesłanki i postępowanie).
 9. Kontrola przebiegu leczenia przez KRPA.
 10. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 11. Rozdanie certyfikatów.

8. Antynarkotykowa profilaktyka lokalna

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania narkotykom. Poznanie popularnych i dostępnych środków psychoaktywnych. Omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach pracy z uzależnionym.

 1. Stare i nowe wyzwania związane z nowelizacją ustawy o narkomanii (narkotyki, narkotyki tzw. domowe, dopalacze i inne środki psychoaktywne).
 2. Podstawa prawna działań GKRPA.
 3. Mechanizmy uzależnienia:
  1. mechanizm nałogowego regulowania uczuć
  2. mechanizm iluzji zaprzeczania
  3. mechanizm rozpraszania i rozdwajania „JA”
 4. Fazy uzależnienia. Wstępna Ostrzegawcza Krytyczna Przewlekła Diagnozowanie uzależnienia – TEST (ćwiczenie).
 5. Cechy ludzi uzależnionych.
 6. Narkotyki – definicja.
 7. Narkotyki, które znamy? – cechy zewnętrzne, sposób brania, oddziaływanie na organizm człowieka, rozpoznanie wzięcia po oglądzie zewnętrznym, zagrożenia. Amfetamina Konopie indyjskie – Marihuana Barbiturany i Tabletki gwałtu (GHB i Rohypnol). Środki halucynogenne (LSD) Kokaina Opiaty (heroina, morfina) Rozpuszczalniki lotne TRI (kleje, lakiery, farby)
 8. Testy narkotykowe.
 9. Narkotyki domowe – definicja.
 10. Narkotyki domowe, które znamy? – cechy zewnętrzne, sposób brania, oddziaływanie na organizm człowieka, rozpoznanie wzięcia po oglądzie zewnętrznym, zagrożenia.
 11. Dopalacze – definicja.
 12. Dopalacze, które znamy? – skład, cechy zewnętrzne, sposób brania, oddziaływanie na organizm człowieka, rozpoznanie wzięcia po oglądzie zewnętrznym, zagrożenia.
 13. Podział: Susze i kadzidełka „spice”. Tabletki, lub proszek „party pills”. Środki syntetyczne w formie między innymi małych pigułek lub znaczków do lizania, w składzie których jest jedna substancja.
 14. Dopalacze, których nie znamy – skład, cechy zewnętrzne, sposób brania, oddziaływanie na organizm człowieka, rozpoznanie wzięcia po oglądzie zewnętrznym, zagrożenia. Poppersy Smart drugsy (stymulanty) E-drugsy (E-dosy).
 15. Zadania GKRPA wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 16. Diagnoza problemu – budowanie mapy problemu.
 17. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Tworzenie programu. Realizacja. Ewaluacja.
 18. Zaangażowanie instytucji i służb z terenu gminy w przeciwdziałanie narkomanii.
 19. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 20. Rozdanie certyfikatów.

9. DDA – dorosłe dzieci alkoholików, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Cel szkolenia: Omówienie zagadnienia DDA oraz dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Przekazanie schematów postępowania i możliwości wsparcia.

 1. Choroba alkoholowa – degradacja osobowości alkoholika, a jej wpływ na dziecko:
  1. poczucie winy dziecka
  2. poczucie wstydu u dziecka
  3. brak poczucia bezpieczeństwa u dziecka
  4. zerwane więzi emocjonalne z osobą uzależnioną
  5. patologizacja więzi rodzinnych
  6. utrata umiejętności społecznych alkoholika – w tym wychowywania dzieci – mechanizmy i fazy uzależnienia
 2. Fazy przystosowania się do życia w rodzinie z problemem alkoholowym.
 3. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym – wpływ partnera alkoholika na dzieci:
  1. postawa obronna – urazy dzieci
  2. seksualne wykorzystywanie dzieci – trzy rzeczy na „NIE”
  3. obronne wzorce funkcjonowania dzieci i porady w sprawie dzieci 4. Grupa wsparcia – Alateen
  4. pomoc, wsparcie, edukacja
 4. Dorosłe Dzieci Alkoholików – DDA.
 5. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 6. Rozdanie certyfikatów.

10. Kontrola punktów sprzedaży – kontrola oświadczeń z tytułu wartości sprzedaży alkoholu

Cel szkolenia: Przybliżenie zagadnień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

 1. Kompetencje członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prawo i praktyka.
 2. Katalog zadań GKRPA/ MKRPA w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Zakres zadań finansowanych przez KRPA – omówienie z uwzględnieniem aktualnych rekomendacji PARPA.
 4. Wydawanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi – rola KRPA.
  1. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych podstawa prawna
  2. przebieg kontroli
  3. obowiązki i prawa po stronie kontrolujących i kontrolowanych
 5. Sprawdzanie rzeczywistego obrotu napojami alkoholowymi:
  1. metodyka
  2. dokumenty potwierdzające prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
  3. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  4. faktury zakupu towarów
  5. książki przychodów i rozchodów
  6. ewidencje sprzedaży i zakupu
  7. deklaracje VAT-u
  8. spisy z natury
  9. oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych
  10. dobowe i okresowe raporty fiskalne
 6. Możliwe błędy i uchybienia ze strony przedsiębiorców oraz sposoby ich wykrywania.
 7. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej – Skuteczna profilaktyka – system rekomendacji PARPA, ORE, KBdsPN.
 8. Tworzenie lokalnego systemu wsparcia pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
 9. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – rola KRPA, motywowanie do leczenia.
 10. Współpraca Komisji z innymi podmiotami – działanie interdyscyplinarne.
 11. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 12. Rozdanie certyfikatów.

11. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży – diagnoza i przeciwdziałanie uzależnieniom

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, po które może sięgać najczęściej młodzież. Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i postępowania
z uzależnionym. Zapoznanie z procedurami postępowania instytucji w razie przypuszczenia istnienia problemu narkotyków na danym obszarze.

 1. Badanie środowiska młodzieżowego pod kątem występowania w nim narkotyków (badania ankietowe, obserwacja, rozmowy indywidualne itd.).
 2. Procedury postępowania w razie przypuszczenia istnienia lub ujawnienia w obszarze ich działalności dilerów narkotykowych.
 3. Rozpoznania w zachowaniu młodocianego symptomów zażycia przez niego określonego środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z nim w fazie eksperymentowania oraz uzależnienia.
 4. Rozmowa z młodocianym sięgającym po środki psychoaktywne.
 5. Prawne, pedagogiczne i psychologiczne możliwości oddziaływania na młodocianego uzależnionego.
 6. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 7. Rozdanie certyfikatów.

12. Cyberprzemoc i zagrożenia w sieci

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z mediami. Przekazanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zjawiska cyberprzemocy. Omówienie mechanizmów pomocy osobie nią dotkniętej.

 1. Młodzież w sieci – omówienie zagadnienia
 2. Zagrożenia w sieci i sposoby przeciwdziałania im
 3. Analiza takich zagadnień jak:
  1. cyberbulling
  2. sexting
  3. grooming
 4. Portale społecznościowe – korzyści i zagrożenia
 5. Prawa autorskie/plagiat
 6. Granice wieku, a odpowiedzialność nieletnich
 7. Kary stosowane wobec młodzieży na gruncie ustawy o postępowaniu wobec nieletnich
 8. Podejrzany / oskarżony
 9. „Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem”
 10. Prawa pokrzywdzonego i oskarżonego
 11. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 12. Rozdanie certyfikatów.

13. FAS – profilaktyka Alkoholowego Zespołu Płodowego

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej problemu FAS. Przekazanie podstawowych metod zapobiegania wystąpieniu Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz schematów pracy z dziećmi z FAS.

 1. Ryzykowne i szkodliwe picie alkoholu, uzależnienie od alkoholu.
 2. Spożywanie alkoholu podczas ciąży.
 3. Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS – film dokumentalny.
 4. Omówienie najważniejszych aspektów funkcjonowania dziecka z FAS:
  1. FAS w życiu dorosłym.
 5. Podstawowe metody pracy z dziećmi z FAS.
 6. Ciąża bez alkoholu – działania i kampanie na rzecz profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS.
 7. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 8. Rozdanie certyfikatów.

14. Uzależnienia behawioralne pod kątem pracy w Komisji Alkoholowej – nowe zadania, metody i rozwiązania.

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych. Przekazanie praktycznych metod i systemów wykrywania, radzenia sobie z tym problemem oraz leczenia.

 1. Uzależnienia behawioralne – rodzaje:
  1. hazard
  2. uzależnienia od komputera, mediów i komórki
  3. zakupoholizm
  4. pracoholizm
  5. uzależnienia od seksu i pornografii
  6. uzależnienia związane z odżywianiem się
 2. Charakterystyka wybranych uzależnień.
 3. Przebieg procesów uzależnienia.
 4. Symptomy rozpoznawania poszczególnych uzależnień.
 5. Omówienie negatywnych skutków wybranych uzależnień w nawiązaniu do zdrowia psychicznego, życia rodzinnego oraz społecznego.
 6. Nowe media a uzależnienia:
  1. zarys praktyki psychiatrycznej
  2. problematyka walki ze słabościami dzieci i młodzieży w zakresie konsultacji psychiatrycznych
 7. Zachowania o podłożu seksualnym w kontekście nowych mediów.
 8. Omówienie grup najbardziej narażonych i podatnych na czynniki uzależniające.
 9. Metody i systemy leczenia uzależnień behawioralnych w Polsce, również pod kątem terapeutycznym.
 10. Sposoby i możliwości ochrony przed uzależnieniem.
 11. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 12. Rozdanie certyfikatów.

15. Tworzenie Gminnych Programów Profilaktyki zgodnie z nowelizacjami oraz Narodowym Programem Zdrowia.

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych zgodnie ze znowelizowaną Ustawą i wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia.

 1. Usytuowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w strukturze gminy (zasady członkostwa, uprawnienia i obowiązki członków, stosowanie KPA, odpowiedzialność za finanse).
 2. Nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynikająca z Ustawy o zdrowiu publicznym.
 3. Nowe zasady tworzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018.
 4. Budowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zasady finansowania:
  1. podstawy prawne
  2. źródła finansowania
  3. środki niewygasające
  4. zasady pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 5. Jak pisać gminny program:
  1. kwestie formalne
  2. zespół opracowujący
  3. sytuacja lokalna- diagnoza
  4. zadania i cele
  5. dobór wskaźników i działań
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przegląd najważniejszych zagadnień:
  1. klasyfikacja zezwoleń
  2. dokumentacja wnioskodawcy
  3. zadania opiniodawcze KRPA
  4. organizacja imprez masowych, w kontekście sprzedaży alkoholu
 7. Najczęściej popełniane błędy w gminnych programach – omówienie przypadków.
 8. Zadania gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z NPZ (rozporządzenie RM) – jak wiązać gminne programy z NPZ?
 9. Panel dyskusyjny – podsumowanie szkolenia.
 10. Rozdanie certyfikatów.

SPIS TREŚCI

 1. Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną rodziną, motywowanie do leczenia i kontrola przebiegu leczenia.
 3. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – standardy postępowania z osobą uzależnioną.
 4. Aspekty Prawne funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Rola Przewodniczących i Pełnomocników Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadania i kompetencje.
 6. Szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych.
 7. Dokumentacja KRPA oraz Ochrona Danych Osobowych.
 8. Antynarkotykowa profilaktyka lokalna.
 9. DDA – dorosłe dzieci alkoholików, dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
 10. Kontrola punktów sprzedaży – kontrola oświadczeń z tytułu wartości sprzedaży alkoholu.
 11. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży – diagnoza i przeciwdziałanie uzależnieniom.
 12. Cyberprzemoc i zagrożenia w sieci.
 13. FAS – profilaktyka Alkoholowego Zespołu Płodowego.
 14. Uzależnienia behawioralne pod kątem pracy w Komisji Alkoholowej  – nowe zadania, metody i rozwiązania.
 15. Tworzenie Gminnych Programów Profilaktyki zgodnie z nowelizacjami oraz Narodowym Programem Zdrowia.