Podczas szkoleń Rodzice dowiedzą się jak rozpoznawać symptomy zachowawcze u dzieci które miały kontakt z używkami, a także wyjaśnią jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. Spotkania rozwijają umiejętności wychowawcze rodziców oraz pomagają wpłynąć prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny. Wszystkie spotkania mają charakter seminaryjno-warsztatowy i są przygotowywane z naciskiem na Państwa indywidualne sugestie.

1. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży.

Cel programu:

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Tematyka zajęć:

 1. Informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
 2. Informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży
 3. Wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania
 4. Rozpoznania w zachowaniu młodocianego symptomów zażycia przez niego określonego środka psychoaktywnego oraz trybu postępowania z nim w fazie eksperymentowania oraz uzależnienia.
 5. Rozmowa z młodocianym sięgającym po środki psychoaktywne.
 6. Prawne, pedagogiczne i psychologiczne możliwości oddziaływania na młodocianego uzależnionego
 7. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków
 8. Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny
 9. Asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

2. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży.

 1. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży (przyczyny, stopień zagrożenia życia)
 2. Formy samookaleczeń, wpływ otoczenia, cechy charakterystyczne, czynniki kulturowe.
 3. Diagnoza i interpretacja samookaleczenia (przypadki, omówienie)
 4. Geneza zachowań autodestrukcyjnych. (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy indywidualne)
 5. Funkcje zachowań autodestrukcyjnych, emocje, które towarzyszące osobom dokonującym samookaleczeń.
 6. Diagnoza suicydalna. Zespół presuicydalny Ringela. Gesty samobójcze, samobójstwa rozszerzone, ocena ryzyka, praktyczne wskazówki. Czynniki zwiększonego ryzyka samobójstwa, sygnały ostrzegawcze. (ćwiczenie praktycznych umiejętności)
 7. Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem. Myśli a intencje. Ocena ryzyka.
 8. Plan interwencji kryzysowej. Interwencja na poziomie szkoły, działania profilaktyczne.
 9. Czynniki ochronne – omówienie
 10. Podsumowanie. Panele dyskusyjny.

3. Jak motywować dziecko do nauki – rola opiekuna.

 1. Motywacja dziecka:
  1. definicja motywacji
  2. motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  3. reguły i metody motywowania.
 2. Typowe błędy, popełniane przez rodziców:
  1. nadmierna kontrola
  2. zbyt wysokie wymagania
  3. brak zainteresowania rodziców nauką dziecka
 3. Wskazówki, które można wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem:
  1. optymalne warunki nauki
  2. docenianie osiągnięć ucznia
  3. wiara we własne możliwości – wspieraj ale nie wyręczaj
  4. proste ćwiczenia zwiększające szybkość uczenia się dziecka.

4. Przemoc i Agresja.

 1. Czym jest agresja/przemoc?
 2. Powody zachowań agresywnych.
 3. Wyzwania i problemy okresu dojrzewania,(problematyka dorosłości dla starszych klas),
 4. Potrzeby społeczne nastolatka a przemoc;
 5. Straty rozwojowe będące konsekwencją używania przemocy dla sprawców, ofiar i obserwatorów.
 6. konstruktywne reakcje na przemoc, asertywne reakcje na sygnały agresji.
 7. Diagnoza możliwych typów reakcji na agresję, modyfikowanie postaw wobec agresji, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne.
 8. Ukazanie prawidłowych wzorców poprzez osobowość rodzica.
 9. Uzmysłowienie błędów, praw oraz obowiązków rodzica.

5. Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenie wirtualnego świata.

 1. Uzależnienie od komputera jako forma uzależnień behawioralnych- przebieg, diagnoza, zagrożenia.
 2. Przyczyny uzależnień behawioralnych.
 3. „Kultura sypialniana” jako czynnik ryzyka uzależnienia od internetu .
 4. Praktyczne rozróżnienie zachowań o charakterze przemocy i agresji rówieśniczej- podstawy teoretyczne rozumienia cyberprzemocy.
 5. Cyberprzemoc i jej formy:
  1. cyberbulling, cyberstalking, cyberharesmennt
  2. stalking
  3. happy slapping
  4. sexting
  5. boylove
 6. Cechy przemocy online.
 7. Klasyfikacja karna cyberprzestępstw.
 8. Diagnoza cyberproblemów u dzieci.
 9. Sposoby na prywatność online.
 10. Zasady bezpiecznego korzystania z cybeprzestrzeni.
 11. Podsumowanie i zakończenie.

6. Problematyka uzależnień – alkohol, nikotyna

 1. Definicja pojęcia – uzależnienia
 2. Rodzaje uzależnień
 3. Przyczyny sięgania po środki odurzające z perspektywy dorosłych oraz młodzieży
 4. Symptomy świadczące o uzależnieniu nastolatków
 5. Rozwój kompetencji wychowawczych w zakresie komunikacji z dzieckiem.
 6. Działania rodziców oraz kompetencje w sytuacji uzależnienia dziecka
 7. Rola placówek i instytucji świadczących pomoc w sytuacji uzależnienia – GKRPA  – Monar  – Ośrodki leczenia uzależnień
 8. Pytania i odpowiedzi. Wymiana doświadczeń

7. Rola wychowania w procesie rozwoju dzieci

 1. Potrzeby społeczne nastolatka – wyzwania i problemy okresu dojrzewania – kwestie psychologiczne i społeczne
 2. Postawy rodzicielskie oraz style wychowawcze (charakterystyka)
 3. Rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków – Typowe błędy popełniane przez rodziców w kontaktach z dzieckiem
 4. Diagnoza i interpretacja zachowań dziecka (szkoła, rodzina, otoczenie, cechy indywidualne)
 5. Konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny ( Ukazanie prawidłowych wzorców poprzez osobowość rodzica)
 6. Wskazówki, które można wykorzystać w pracy z własnym dzieckiem
 7. Wymiana doświadczeń

SPIS TREŚCI

 1. Narkotyki i inne środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży.
 2. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży.
 3. Jak motywować dziecko do nauki – rola opiekuna.
 4. Przemoc i Agresja.
 5. Cyberprzemoc czyli rzeczywiste zagrożenie wirtualnego świata.
 6. Problematyka uzależnień – alkohol, nikotyna
 7. Rola wychowania w procesie rozwoju dzieci