Aktualne projekty:

 

Prostujemy ścieżki do zatrudnienia

Projekt „Prostujemy ścieżki do zatrudnienia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VIII Rynek Pracy: Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa.
Projekt realizowany jest od 1.06.2018r. – 31.03.2020 r.
Wartość projektu: 2.060.510,40 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1.957.484,40

 

ZAOPIEKOWANI – program opieki długoterminowej dla mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem

Projekt „ZAOPIEKOWANI – program opieki długoterminowej dla mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Poddziałanie 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
Typ projektu: E. Rozwój opieki długoterminowej

Projekt realizowany jest od 1.09.2018r. – 31.07.2019 r.
Wartość projektu: 457.537,50 PLN w tym dofinansowanie z UE: 388.906.87