Adres

Os. Tysiąclecia 85/4
31- 610 Kraków

Telefon

12 410 50 35

Klauzula Informacyjna

PRACOWANIA BADAŃ SPOŁECZNYCH
SONDA SP. Z O.O.
OŚ. TYSIĄCLECIA 85
31-610 KRAKÓW

 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRACOWANIA BADAŃ SPOŁECZNYCH SONDA SP. Z O.O. w imieniu której funkcję administratora danych osobowych (ADO) pełni Zarząd Spółki. Spólka zarejestrowana od nr KRS: 0000449387, NIP: 6762461949.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 1. telefonicznie: 12 410 50 35;
 2. pod adresem e-mail: biuro@pbs-sonda.pl
 3. w siedzibie Spółki pod adresem:, Os. Tysiąclecia 85/4 31- 610 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z zapisami art. 6 ust. 1 RODO w tym do: organizowania konferencji, szkoleń, spotkań; marketingu bezpośredniego, rekrutacji, realizacji projektów UE, prowadzenia korespondencji, prowadzenia badań,  sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celach przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych)

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • obowiązkowe i wynika  z przepisów prawa więcej
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie od realizacji czynności lub niezawarcie umowy.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.